Inzertní podmínky

 1. Tento dokument upravuje podmínky, za nichž je poskytován inzertní prostor na internetových stránkách https://skolavpravu.cz (dále jen “Internetové stránky”) a v elektronickém časopisu Škola v právu (dále jen “Časopis”).
 2. Zájemce o inzertní prostor se na Společnost obrátí prostřednictvím e-mailové adresy kancelar@sms-sluzby.cz a uvede, zda má zájem o inzertní prostor na Internetových stránkách nebo v Časopisu. Poskytnutí inzertního prostoru v Časopisu neznamená automaticky poskytnutí inzertního prostoru na Internetových stránkách a naopak. V případě Internetových stránek dále zájemce o inzertní prostor uvede, po jakou dobu má o inzertní prostor zájem; v případě Časopisu uvede, v jakém čísle či číslech časopisu má o inzertní prostor zájem. Zájemce o inzertní prostor dále specifikuje svoji představu o podobě inzerce (zejména o jejím obsahu, formátu a umístění). 
 3. Společnost na základě projeveného zájmu a v souladu s ceníkem, který tvoří přílohu k tomuto dokumentu, připraví návrh smlouvy, který v elektronické podobě zašle zájemci o inzertní prostor. Návrh, na němž se obě strany shodnou a provedou nezbytné formální kroky, je dále označován jako Smlouva. Její uzavření je podmínkou plnění. 
 4. Daňový doklad (fakturu) na základě Smlouvy vystaví Společnost ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vydání čísla Časopisu obsahujícího inzerci, resp. od dne zveřejnění inzerce na Internetových stránkách. Je-li čísel Časopisu, v nichž má být inzerce zveřejněna, více, bude daňový doklad vystaven ve lhůtě patnácti kalendářních dnů ode dne vydání prvního z těchto čísel.
 5. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny za plnění předem; v takovém případě vystaví zálohovou fakturu, která je splatná nejpozději v termínu příslušné uzávěrky v případě Časopisu, resp. přede dnem zveřejnění inzerce na Internetových stránkách. Nebude-li cena plnění řádně a včas uhrazena, není Společnost povinna inzerci zveřejnit. 
 6. Daňový doklad, kterým dojde k zaúčtování zálohové faktury, vystaví Společnost nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
 7. Zákazník může od Smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Společnosti. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě:
  1. více než dvou měsíců před plánovaným dnem vydání Časopisu nebo více než dva měsíce ode dne zveřejnění inzerce na Internetových stránkách, náleží Společnosti odstupné ve výši 50 % ceny,
  2. méně než dvou měsíců před plánovaným dnem vydáním Časopisu nebo méně než dva měsíce ode dne zveřejnění inzerce na Internetových stránkách, náleží Společnosti odstupné ve výši 100 % ceny.
 8. Zákazník je povinen v elektronické podobě dodat Společnosti podklady, a to v termínu stanoveném ve Smlouvě; Společnost na základě podkladů dodaných Zákazníkem zpracovává plnění do výsledné grafické podoby. Zákazník má možnost dvou korektur, jejichž cena je zohledněna v ceně plnění. Každá další korektura je hrazena poplatkem 700,- Kč bez DPH. V případě, že se Zákazník do 48 hodin ode dne odeslání výzvy Společnosti k navržené podobě plnění písemně nevyjádří, platí, že s ní souhlasí.
 9. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne vydání Časopisu nebo zveřejnění inzerce na Internetových stránkách, jinak jeho práva z těchto vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. ledna 2021.