Rozhovor: Zvýšit zájem o učitelskou profesi bude úkol na dlouhé roky

Školství patří k páteřním veřejným službám. Kvalita školství v zemi ovlivňuje její budoucí vývoj. Jak si stojí to české školství, jaký ekonomický dopad bude mít uzavření škol v době koronavirové epidemie a kde děláme největší chyby, které nám brání zkvalitnit české školství? Na to v následujícím rozhovoru odpovídá Daniel Münich, akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání.

I online zápis musí zůstat plně v režii školy

Epidemie covid-19 přinesla elektronizaci do činností, ve kterých jsme si to do té doby snad ani nedovedli představit. Nejinak tomu bylo i u zápisů do mateřských a základních škol. Mnoho z nich společně se zřizovatelem zavedlo systém na elektronický zápis. Protože se tento způsob osvědčil, pokračují školy v elektronickém zápisu i v tomto roce. Při kontrole zavádění systémů jsme ovšem identifikovali některé kroky, které se ukázaly jako problematické, a zápisy tak vlastně neproběhly v souladu s právním předpisy. Především se jednalo o špatné nastavení dodavatelských smluv.

Chystá se velká revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Ideální doba na to, aby se ředitelé a učitelé pustili do revize svých školních vzdělávacích programů, není nikdy. Stejně jako nikdy není ideální doba na revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jde přitom o přirozený proces, který by měl probíhat v pravidelných intervalech. A začátek dalšího intervalu je tady. MŠMT připravuje výraznou metodickou podporu, aby školy změny přijímaly snadněji.

Právní poradna: Rodič může na schůzku s učitelem přizvat i cizí osobu, škola mu v tom nesmí bránit

Může si zákonný zástupce dítěte přizvat na schůzku se zástupci školy další osobu, která není zákonným zástupcem dítěte? Má právo škola přítomnost takové osoby u rozhovoru o situaci dítěte odmítnout? A je nutné informovat druhého zákonného zástupce o přítomnosti cizí osoby na takové schůzce?

Dobrý pověřenec není policajt, ale chytrá navigace – II. díl

Úlohou pověřence je pouze metodická pomoc, tvorba doporučení a kontrola souladu zpracování osobních údajů s pravidly na jejich ochranu. Konečná odpovědnost za správné zpracování zůstává na správci. V minulém čísle jsme podrobně definovali úkoly pověřence, v následujícím textu se dočtete, jakou roli hraje při zpracování správce, jaké jsou jeho povinnosti a co škole hrozí, pokud nebude dodržovat předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů. 

Krátce ze školství: Novela zákona o pedagogických pracovnících a webináře pro školy.

Novela zákona o pedagogických pracovnících prochází legislativním procesem Na získávání kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků a zavedení několika nových institutů se zaměřuje novela zákona o pedagogických pracovnících, která se v průběhu března dostala do meziresortního připomínkového řízení. Snaha novelizovat tento zákon proběhla již v roce 2018, k definitivnímu schválení ale nakonec nedošlo. Současná vláda si jeho změnu stanovila jako jednu z priorit pro letošní rok. Novela posiluje pravomoci ředitele v oblasti zaměstnávání odborníků z praxe Předkládaný návrh zákona především umožňuje řediteli školy uznat na dobu nejvýše tří let předpoklad odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy, včetně odborníků z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Posiluje se také pravomoc ředitele školy v oblasti dalšího . . .