Všeobecné obchodní podmínky

 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele a odběratele v souvislosti s poskytováním služeb.
 2. Společnost SMS-služby s.r.o., IČ 06784771, V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 (dále jen „poskytovatel“ nebo „vydavatel“) provozuje internetové stránky, na nichž umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „odběratel“ nebo „odběratelé“) za podmínek stanovených v těchto VOP přístup k službám poskytovatele (dále jen „internetové stránky“). 
 3. Služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím internetových stránek zahrnují poskytnutí přístupu k obsahu ve zpoplatněných částech internetových stránek poskytovatele, a to zejména k zpravodajským textům, komentářům, videím, fotografiím a ilustracím (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku odběratelem a za podmínek stanovených v těchto VOP.
 4. Tyto VOP představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený odběrateli. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce https://skolavpravu.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme odběratel návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a odběratelem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

Předplatné a podmínky poskytování služeb

 1. Za poskytování služeb (tj. za přístup k obsahu v zpoplatněné části internetových stránek) za příslušné časové období (předplatné období) je odběratel povinen zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený v ceníku poskytovatele, který je nedělitelnou přílohou těchto podmínek, nebo je dostupný na internetových stránkách (dále jen „poplatek“ nebo „poplatky“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH. Poplatek může být uhrazen prostřednictvím platby platební kartou nebo převodem z bankovního účtu.
 2. Odběrateli jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby odběratele. 
 3. Poskytování služeb je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené službě a k internetovým stránkám a (ii) oznámením odběrateli o tomto poskytnutí. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.
 4. Po zaplacení poplatku budou služby poskytované odběrateli po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku) a v rámci tohoto období v časově neomezeném rozsahu. Odběratel není povinen zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda odběratel po dobu předplatného období skutečně využíval služby.
 5. Elektronická faktura se automaticky nezasílá, odběratel si ji po přihlášení může stáhnout z webu https://skolavpravu.cz.
 6. Odběratel, který je registrovaný a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

K právům a povinnostem poskytovatele

 1. Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude poskytovatel poskytovat odběrateli služby (tj. umožní odběrateli prostřednictvím internetových stránek přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito VOP.
 2. Poskytovatel poskytuje služby (zpřístupňuje obsah) „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost internetových stránek a služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel nezodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí internetových stránek a nezaručuje odběrateli ani rozsah, ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí internetových stránek měnit nebo doplňovat, resp. že bude v každém dalším předplaceném období jiný nebo doplněný.
 3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení odběratele.
 4. Poskytovatel je oprávněný internetové stránky a jejich strukturu, sekce, části, obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci internetových stránek apod.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu internetových stránek, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat odběratele o takovém dočasném pozastavení poskytování služeb oznámením zveřejněným na https://skolavpravu.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování služeb.
 6. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup odběratele do internetových stránek a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud odběratel poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Odběratele“ odstavec druhý, nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností odběratele ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu odběrateli.

Práva a povinnosti odběratele

 1. Odběratel má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na poskytování služby (tj. přístup k zpoplatněnému obsahu internetových stránek) po dobu příslušného předplaceného období.
 2. Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní odběratel. Individuální přihlašovací údaje odběratele jsou nepřenosné a odběratel je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.
 3. V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je odběratel povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit odběrateli nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.
 4. Odběratel zodpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené odběratelem do internetových stránek v rámci využívání předplacené služby.
 5. Odběratel si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.
 6. Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení odběratele a poskytovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.
 7. Odběratel je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to zpravidla neuhrazením příslušné ceny předplatného na další období. Tuto skutečnost odběratel nemusí písemně oznámit poskytovateli.

Reklamace

 1. Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.
 2. Odběratel je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese kancelar@sms-sluzby.cz. V reklamaci je odběratel povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, po dobu kterého se vada vyskytla.
 3. Reklamace odběratele se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku internetových stránek a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.
 4. Poskytovatel je povinen doručit odběrateli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud odběratel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 5. V případě, že je reklamace odběratele opodstatněná, poskytovatel poskytne odběrateli slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou odběrateli služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu internetových stránek). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen odběratele informovat.
 6. Pokud odběratel – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, odběratel (spotřebitel) má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu–171389/ ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 8. Odběratel (spotřebitel) může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. V případě, že se kterékoliv ustanovení ve smlouvě nebo v těchto VOP ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, pokud nevyplývá jinak z kogentních ustanovení právních předpisů, a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude svou povahou nejbližší účelu původního ustanovení, a to do třiceti (30) dní ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve stranu druhou.
 10. Vztahy poskytovatele a odběratele, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost odběratele), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Tyto VOP (včetně ceníku poskytovatele) je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je poskytovatel povinen informovat odběratele v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce https://skolavpravu.cz. Pokud se změnou podmínek nebude odběratel souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dní od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou podmínek se má za to, že odběratel se změnou podmínek souhlasí a změněné VOP nabudou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny podmínek dochází zároveň ke změně smlouvy, a to v souladu se změnou podmínek.
 12. Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce https://skolavpravu.cz.
 13. Neoddělitelnou a závaznou součástí těchto podmínek jsou také jejich přílohy a dodatečné samostatné části podmínek, týkající se např. cookies a pod.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28. ledna 2021.

Příloha: 

Ceník pro rok 2021

Cena celoročního předplatného 490,- Kč

Cena jednotlivého čísla činí 90,- Kč 

Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH. Jednotlivé číslo si je možné zakoupit pouze jednou. V případě, že si odběratel zakoupí jednotlivé číslo a před jeho vypršením přejde na celoroční předplatné, bude od ceny celoročního předplatného odečtena částka úměrná době, po kterou čerpal měsíční předplatné ( maximálně však do výše ceny zakoupeného jednotlivého čísla).