Rozhovor: Adam Šimůnek – Tam kde je škola, je i život. Redukcí málotřídních škol přijdou obce o centra kulturního a komunitního života.

Školství čeká ve srovnání s minulými léty obrazně řečeno „utahování opasků“. Mluví se o nutnosti systém regionálního školství zefektivnit, snížit počet ředitelství, spojit se. Objevují se i informace o možném spojování hlavně malých škol. Za vzor jsou dávány severské země, které podobné reformy provedly už před desítkami let. Jak se ve víru těchto informací cítí ředitel málotřídky a jaké to vlastně je být ředitelem málotřídky? I na to odpovídá ředitel ZŠ a MŠ Brantice v okrese Bruntál Adam Šimůnek.

S policií spolupracujte, ale nebuďte horliví

Spolupráce škol s policií, ať už se jedná o obecní policii nebo Policii ČR, není výjimečnou situací. Kvůli nedostatečné právní úpravě ovšem v praxi vznikají nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti a v rámci nestálé spolupráce se objevuje celá řada otázek o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR, a naopak o pravomocích Policie ČR ke škole či školskému zařízení.  

Právní poradna: Školní poradenské pracoviště může oslovit žáka i bez souhlasu rodičů

Žák školy má opakované kázeňské problémy. Aktuálně je jako svědek spojen s případem šikany ve škole. Školské poradenské pracoviště (ŠPP) začalo problém ihned řešit, a protože nebyl ještě učiněn závěr, nebyly zatím kontaktováni rodiče tohoto žáka. Je tento postup správný? Může rodič omezit, nebo dokonce zakázat komunikaci ŠPP s žákem bez přítomnosti zákonného zástupce? A je škola povinna vytvořit záznam, nebo dokonce zvukový záznam z jednání s žákem?

Právní poradna: Sankce za opakované pozdní příchody musí stanovit školní nebo sankční řád

Jaké možnosti má škola v případě, že žáci přicházejí na vyučování opakovaně pozdě. Často se stává, že o této absenci rodič ani neví nebo to dítěti toleruje a pak ho omlouvá. Ale v podstatě se jedná o skryté záškoláctví a zanedbávání školních povinností ze strany rodiče i žáka.

Fotografie je vhodné zveřejňovat jen u vedoucích zaměstnanců školy

V dnešním světě digitálních technologií, kdy si první informace o předmětu našeho zájmu zjišťujeme přes internet, jsou webové stránky organizace výkladní skříní její činnosti. A platí to i pro školy. I ony by měly svými webovými stránkami zaujmout zájemce o přijetí, ale také musí být přehledné a naplněné důležitými informacemi pro zákonné zástupce přijatých dětí, nebo dokonce pro samotné žáky. Za jednu z nejdůležitějších položek v menu považují školy organizační strukturu a informace o svých zaměstnancích. Čím dál oblíbenější se stává i zveřejňování fotografií zaměstnanců školy. V tomto případě ale zvažujte, zda je uvedení fotografií všech zaměstnanců opravdu nezbytné.