Právní poradna: Termín dne otevřených dveří zřizovatel nemůže v žádném případě nařídit

Stalo se už normou, že se brány základních škol v zimě před zápisy otevírají veřejnosti, a hlavně novým prvňáčkům a jejich zákonným zástupcům, aby mohli nasát atmosféru, blíže poznat prostředí a třeba se i definitivně rozhodnout, která základní škola vlastně bude pro ně ta pravá. Může ale termín dne otevřených dveří stanovit sám zřizovatel a umožnit bez dalšího přístup veřejnosti do výuky?

Právní poradna: I žádost zřizovatele o informace na individuální odměňování musí splňovat platový test

Konec roku se nese pravidelně ve znamení sestavování rozpočtu obce, plánování výše provozního příspěvku škole a také vyplácením odměn. Mnoho zřizovatelů se před projednáním o mimořádné odměně řediteli školy uchyluje k žádostem o přehled vyplácených odměn jednotlivým zaměstnancům školy (pedagogickým i těm nepedagogickým) v průběhu právě končícího kalendářního roku. Má ale zřizovatel na něco takového právo, když se navíc na výplatách zaměstnanců školy nijak finančně nepodílí?

Právní poradna: Ve školní jídelně se může stravovat více strávníků, než kolik umožňuje rejstříková kapacita. Doplňková činnost ale nesmí omezovat tu hlavní.

Školní jídelně skokově narostl počet strávníků z řad dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy a celkový počet strávníků s evidovanými cizími strávníky tak neočekávaně překročil rejstříkovou kapacitu školní jídelny. Platí tato stanovená kapacita jen pro děti a žáky, nebo jde o celkovou kapacitu zahrnující i cizí strávníky?

Právní poradna: Škodu hradí ten, kdo zanedbal svoje povinnosti

Žák úmyslně poškodil a tím téměř zničil hru ve školní družině. Základní škola požádala zákonné zástupce o uhrazení škody, nicméně rodiče toto odmítli s argumentem, že do 13 let je za žáka odpovědná školní družina a škodu by měla uhradit sama vychovatelka. Jak by v tomto případě měla škola správně postupovat a má právo na úhradu škody po žákovi?

Právní poradna: Školní poradenské pracoviště může oslovit žáka i bez souhlasu rodičů

Žák školy má opakované kázeňské problémy. Aktuálně je jako svědek spojen s případem šikany ve škole. Školské poradenské pracoviště (ŠPP) začalo problém ihned řešit, a protože nebyl ještě učiněn závěr, nebyly zatím kontaktováni rodiče tohoto žáka. Je tento postup správný? Může rodič omezit, nebo dokonce zakázat komunikaci ŠPP s žákem bez přítomnosti zákonného zástupce? A je škola povinna vytvořit záznam, nebo dokonce zvukový záznam z jednání s žákem?

Právní poradna: Sankce za opakované pozdní příchody musí stanovit školní nebo sankční řád

Jaké možnosti má škola v případě, že žáci přicházejí na vyučování opakovaně pozdě. Často se stává, že o této absenci rodič ani neví nebo to dítěti toleruje a pak ho omlouvá. Ale v podstatě se jedná o skryté záškoláctví a zanedbávání školních povinností ze strany rodiče i žáka.

Změna na pozici ředitele – co když pro toho odvolaného nemá škola pracovní místo?

Nový školní rok a v některých školách se řeší výměna ředitele. Takovou změnu je potřeba nahlásit na několik míst. Končící ředitel je pak k určitému datu odvolán a buď je zařazen na jiné pracovní místo, pokud nový ředitel takové místo má, nebo mu je dána výpověď. Víte, jak správně při výpovědi postupovat? A co když je odvolaný ředitel zrovna na dovolené, tedy si písemnost nemohl převzít, a teď napadá správnost postupu?